Meteen naar de content

Gratis verzending vanaf 6 dozen

Op werkdagen voor 14:00 uur besteld, morgen geleverd

  Algemene Levervoorwaarden

  ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN CAS & KAS B.V. ("CAS & KAS")

  VERSIE JUNI 2022

  Artikel 1 Begrippen 

  In onderhavige algemene verkoopvoorwaarden gelden de volgende begrippen:

  Klant: iedere partij aan wie CAS & KAS goederen en/of diensten levert of doet leveren of heeft overeengekomen diensten te verlenen, alsmede iedere partij die CAS & KAS een opdracht van enige andere aard heeft verstrekt;

  CAS & KAS: de besloten vennootschap Cas & Kas B.V. en/of daaraan gelieerde ondernemingen, met inbegrip van de rechtsvoorgangers en rechtsopvolgers van CAS & KAS;

  Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen CAS & KAS en de Klant in verband met de inkoop van goederen en/of diensten door de Klant van CAS & KAS, alsmede alle overige door de Klant aan CAS & KAS verstrekte opdrachten, evenals alle handelingen of rechtshandelingen in verband met het voorgaande.

   

  Artikel 2 Toepasselijkheid

   

  1. Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van CAS & KAS en op de Overeenkomst.
  2. CAS & KAS is gerechtigd de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal de Klant hierover schriftelijk informeren.
  3. De algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten van toepasselijkheid.
  4. Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, dan zal de inhoud van de Overeenkomst voorrang hebben.

   

  Artikel 3 – Aanbod; sluiten van de Overeenkomst

   

  1. Offertes en prijsvoorstellen zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment geannuleerd of gewijzigd worden.
  2. Een Overeenkomst tussen CAS & KAS en de Klant komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door CAS & KAS van een order of opdracht van de Klant of wanneer CAS & KAS is begonnen met de uitvoering van de order of opdracht.

   

  Artikel 4 Prijzen en betaling

   

  1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en overige overheidsheffingen.
  2. Alle facturen van CAS & KAS dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan zonder vermindering of verrekening.
  3. De Klant dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen die CAS & KAS maakt als gevolg van het feit dat de Klant nalaat zijn verplichtingen volledig en tijdig na te komen.
  4. In geval van te late betaling zal de Klant van rechtswege in verzuim zijn en vanaf de factuurdatum wettelijke rente verschuldigd zijn op grond van artikel 6:119a van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.
  5. De Klant is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

   

  Artikel 5 Verplichtingen Klant

   

  1. De Klant is gehouden om medewerking te verlenen aan CAS & KAS en om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
  2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan CAS & KAS verstrekte gegevens, ook indien die gegevens via een derde aan CAS & KAS worden aangeleverd. CAS & KAS mag in alle gevallen gerechtvaardigd op deze aangeleverde informatie vertrouwen.

   

  Artikel 6 – Levering van goederen; uitvoering diensten

   

  1. CAS & KAS kan deelleveringen doen en deelfacturen versturen in verband hiermee.
  2. De opgegeven of overeengekomen levertermijnen en –tijden zijn geen fatale termijnen.
  3. CAS & KAS voert de overeengekomen diensten naar beste kunnen uit, met inachtneming van de toepasselijke voedselveiligheid regelgeving en gerechtvaardigde belangen van de Klant. CAS & KAS staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
  4. Indien, ongeacht de reden, de Klant nalaat de (tijdige) levering van de goederen die volgens de Overeenkomst ter levering zijn aangeboden te aanvaarden, dan komen alle door CAS & KAS tevergeefs gemaakte kosten in verband met de aanbieding alsmede de bijkomende kosten van vervoer, bewaring en opslag, voor rekening van de Klant. De goederen worden geacht te zijn aanvaard indien CAS & KAS niet binnen één (1) dag na ontvangst van de goederen een schriftelijk bezwaar heeft ontvangen. Het risico zal eveneens overgaan op het moment dat CAS & KAS de geleverde goederen aanbiedt overeenkomstig de Overeenkomst en de Klant nalaat de levering ongeacht welke reden te aanvaarden.

   

  Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

   

  1. CAS & KAS zal het eigendomsrecht behouden op alle goederen die deze levert, totdat de Klant alle op grond van de Overeenkomst en/of andere overeenkomsten aan CAS & KAS verschuldigde bedragen inclusief rente en onkosten heeft voldaan.
  2. In afwijking van artikel 7.1 kan de Klant beschikken over de goederen (waaronder deze leveren) die werden geleverd onder voorbehoud van het behoud van het eigendomsrecht als onderdeel van diens gebruikelijke bedrijfsvoering.
  3. In dat geval zal de Klant derden informeren omtrent het behoud van het eigendomsrecht door CAS & KAS.
  4. In geval de Klant in gebreke blijft tijdig te betalen zal CAS & KAS gerechtigd zijn, naar eigen goeddunken en ongeacht waar deze zich bevinden, de goederen die onder het voorbehoud van het eigendomsrecht vallen, voor rekening van de Klant terug te halen. De Klant is verplicht hieraan volledige medewerking te verlenen.

   

  Artikel 8 – Klachten; vervaltermijn

   

  1. De Klant dient de geleverde goederen direct na levering te controleren en zich ervan te vergewissen of de geleverde diensten naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Klachten van de Klant met betrekking tot de onjuiste of onvolledige uitvoering van een order dienen CAS & KAS schriftelijk te bereiken binnen acht (8) dagen na de datum waarop de goederen of de diensten geleverd (hadden moeten) zijn. Indien de klacht CAS & KAS niet binnen deze termijn bereikt kan de Klant zich er niet meer op beroepen dat de order onjuist of onvolledig is uitgevoerd.
  2. De Klant dient de klacht helder en nauwkeurig te beschrijven. Het indienen van een Klacht ontheft de Klant nimmer van zijn betalingsverplichting.
  3. Indien CAS & KAS meent dat een klacht gegrond is, dan heeft deze de mogelijkheid de geleverde goederen of diensten te herstellen dan wel te vervangen, of de Klant een vergoeding te bieden van maximaal het door de Klant betaalde factuurbedrag in verband met de geleverde goederen of diensten en zal de geleverde goederen terugnemen.

   

  Artikel 9 Aansprakelijkheid voor schade

   

  1. CAS & KAS zal niet aansprakelijk zijn voor enige door de Klant geleden schade, ongeacht of deze schade het gevolg is van handelen door CAS & KAS zelf en/of door entiteiten handelend in opdracht van CAS & KAS, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid uitsluitend door het leidinggevende personeel van CAS & KAS.
  2. De Klant dient de geleden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht (8) dagen nadat de schade is ontstaan of bekend werd, schriftelijk aan CAS & KAS te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet in aanmerking voor vergoeding. Alle wettelijke vorderingen van de Klant jegens CAS & KAS zullen in ieder geval verjaren na één (1) jaar te rekenen vanaf de datum waarop de desbetreffende verplichting verschuldigd werd op grond van de order, of de schadeveroorzakende gebeurtenis optrad.
  3. De Klant zal CAS & KAS vrijwaren tegen alle vorderingen van derden en ongeacht op welke grond, in verband met de door CAS & KAS aan de Klant geleverde goederen of diensten, tenzij en voor zover de Klant aantoont dat er geen verband bestaat tussen de vordering van een derde met enige omstandigheid die onder het risico van de Klant valt.

   

  Artikel 10 Intellectuele eigendom

   

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de goederen en diensten berusten bij CAS & KAS. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CAS & KAS is het de Klant niet toegestaan de goederen geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te publiceren of na te maken.
  2. De Klant mag goederen afkomstig van CAS & KAS uitsluitend verhandelen onder het merk, het logo, de handelsnaam en volgens de specificaties waaronder de goederen aan de Klant werden geleverd. De Klant mag de kwaliteit van de van CAS & KAS gekochte goederen niet veranderen, daaronder begrepen de etikettering, opdrukken en instructies ervan.
  3. De Overeenkomst bevat geen overdracht van de intellectuele eigendomsrechten als onderdeel van de levering van goederen of diensten aan de Klant alsmede de bijbehorende documenten.

   

  Artikel 11 – Geheimhouding

   

  1. Alle informatie afkomstig van CAS & KAS die als vertrouwelijk kan worden aangemerkt, zal niet worden geopenbaard. De Klant is verplicht de geheimhouding eveneens op te leggen aan diens werknemers of derden die handelen in opdracht van de Klant bij de uitvoering van de Overeenkomst.
  2. De geheimhoudingsverplichting volgens artikel 11.1 geldt niet voor zover openbaarmaking verplicht is krachtens de wet of een bindende uitspraak van een rechter of overheidsorgaan.

   

  Artikel 12 Overmacht

   

  In geval van overmacht (als bedoeld in artikel 6:75 BW) van de zijde van een der partijen zal de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort voor zolang de overmachtssituatie voortduurt, zonder dat een der partijen gehouden is tot een vergoeding aan de andere partij. Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat de overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden zal duren, of al meer dan drie (3) maanden duurt, kan de andere partij per aangetekende brief de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke interventie ontbinden, zonder dat zulks enig recht op vergoeding verschaft.

   

   

  Artikel 13 – Opschorting; ontbinding

   

  1. Uitsluitend CAS & KAS kan, naar eigen goeddunken, de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijk interventie (met onmiddellijke ingang en zonder dat CAS & KAS gehouden is tot een vergoeding) in geval dat:
  • de Klant tekortschiet in de nakoming van een van zijn verplichtingen volgens de Overeenkomst en/of onderhavige algemene verkoopvoorwaarden;
  • de Klant uitstel van betaling aanvraagt of dit aan hem wordt verleend of op het moment dat een faillissementsprocedure wordt gestart of de Klant failliet verklaard wordt;
  • de Klant onder curatele of beheer wordt geplaatst;
  • de onderneming van de Klant wordt verkocht of opgeheven;
  • vergunningen die benodigd zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, worden ingetrokken; of
  • beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van de bedrijfsmiddelen van de Klant.
  1. Alle bestaande en toekomstige vorderingen van CAS & KAS jegens de Klant in de situaties zoals genoemd in artikel 13.1 zullen onmiddellijk verschuldigd en geheel opeisbaar zijn.

   

  Artikel 14 – Overdracht; uitbesteding

   

  1. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CAS & KAS kan de Klant diens rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst of de uitvoering daarvan niet overdragen aan derden.
  2. CAS & KAS is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst andere dan met CAS & KAS verbonden personen in te schakelen voor zover dat voor de uitvoering wenselijk is. CAS & KAS is niet aansprakelijk voor schade die optreedt door een handelen of nalaten van door hem ingeschakelde anderen.

   

  Artikel 15 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen

   

  1. De ongeldigheid van een van de bepalingen van de Overeenkomst en/of onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zal de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of onderhavige algemene verkoopvoorwaarden onverlet laten.
  2. Indien en voor zover een van de bepalingen van de Overeenkomst en/of onderhavige algemene verkoopvoorwaarden ongeldig is of naar de beginselen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, dan zal tussen de partijen een bepaling gelden die gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is.

   

  Artikel 16 – Toepasselijk recht en jurisdictie

   

  1. De rechtsbetrekkingen tussen CAS & KAS en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
  2. Alle geschillen tussen CAS & KAS en de Klant zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Rotterdam, met uitzondering van cassatieprocedures, die zullen worden beslecht door de Hoge Raad te Den Haag